Rév üzemeltetésére pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázati kiírás letölthető: a www.vezseny.hu  honlapról.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. június 21. (hétfő) 16.00 óra 
Módja és helye: Személyesen vagy postai úton, Vezseny Község Polgármesterének címezve, zárt borítékban, melyre rá kell írni „ Rév pályázat” 5093 Vezseny, Templom u. 1.
Az ajánlatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el 2021. június hónapban.
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Bővebb felvilágosítás az 56/459-021 telefonszámon, valamint a benyújtás helyén kérhető.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázó ajánlatot kizárólag a fentiek együttes üzemeltetésére tehet.
A pályázó köteles pályázatában bemutatni, hogy a fentiek hasznosítását miképp kívánja megvalósítani.
A pályázó köteles a pályázatában részletezni az Önkormányzat részére fizetendő árajánlatának ütemezését.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A Pályázat hivatalos nyelve: magyar
Nyertes: az Önkormányzat szempontjából összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az ajánlatok felbontása és eredményhirdetés: A pályázatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el, 2021. június hónapban.  Az eredményről a pályázókat a döntést követően telefonon értesítjük.

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK
Az ajánlattevők ajánlataikat 1 példányban, minden oldalon eredeti aláírással ellátva, zárt borítékban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és módon.
A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:
-        üzleti terv a vezsenyi rév üzemeltetésére
-        árajánlat
-     cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány megléte, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó másolatok csatolása.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit a súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.


Vezseny-Tiszaföldvár között közlekedő rév üzemeltetésére pályázati kiírás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázati kiírás letölthető: a www.vezseny.hu  honlapról.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. január 15. (péntek) 12.00 óra 
Módja és helye: Személyesen vagy postai úton, Vezseny Község Polgármesterének címezve, zárt borítékban, melyre rá kell írni „ Rév pályázat” 5093 Vezseny, Templom u. 1.
Az ajánlatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el 2021. január hónapban.
Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Bővebb felvilágosítás az 56/459-021 telefonszámon, valamint a benyújtás helyén kérhető.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Vezseny Község Önkormányzata (5093 Vezseny, Templom u. 1.) pályázati eljárás keretében meghirdeti a Vezseny – Tiszaföldvár közötti rév üzemeltetését, amely magába foglalja egy 30 tonna teherbírású köteles komp, a hozzátartozó révcsónak valamint a révház hasznosítását.
A pályázó ajánlatot kizárólag a fentiek együttes üzemeltetésére tehet.
A pályázó köteles pályázatában bemutatni, hogy a fentiek hasznosítását miképp kívánja megvalósítani.
A pályázó köteles a pályázatában részletezni az Önkormányzat részére fizetendő árajánlatának ütemezését.

PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
A Pályázat hivatalos nyelve: magyar
Nyertes: az Önkormányzat szempontjából összességében legelőnyösebb ajánlat.
Az ajánlatok felbontása és eredményhirdetés: A pályázatokat Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testülete bírálja el, 2021. január hónapban.  Az eredményről a pályázókat a döntést követően telefonon értesítjük.

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK
Az ajánlattevők ajánlataikat 1 példányban, minden oldalon eredeti aláírással ellátva, zárt borítékban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és módon.
A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:
-        üzleti terv a vezsenyi rév üzemeltetésére
-        árajánlat
-     cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását és aláírási címpéldányát, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány megléte, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó másolatok csatolása.

A pályázati felhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő vagy a többi pályázó érdekeit a súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.


Komp

TÁJÉKOZTATÁS

 

Vezseny-Tiszaföldvár között 2020. július 24. napjától a kompátkelés átmenetileg szünetel.


Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

Közlemény a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.
A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben -bizonyos kivételekkel, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges többek között az alábbi ügyekben: kereskedelmi működési engedély, telepengedély, zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély

A rendelet hatálya nem terjed ki többek között a hatósági bizonyítvánnyal igazolvánnyal, nyilvántartással kapcsolatos, anyakönyvi, határrendészeti engedélyezési, jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, vezetékjog engedélyezés, kisajátítási eljárások, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése, földügyi, földforgalmi eljárások, termőföld más célú hasznosításával kapcsolatos ügyek,   a gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások,  vagy a bányászattal, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekre.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az erről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
- az ügyfélkapu útján,
- elektronikus űrlap útján,
- általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
- e-mail útján
megtett bejelentés is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tiszajenői Közös Önkormányzati Hivatalnál  a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag
-Tiszajenő településen a bejelentes@tiszajeno.hu e-mail cím
-Vezseny településen a  bejelentes@vezseny.hu e-mail cím
-Tiszavárkony településen a  bejelentes@tiszavarkony.hu e-mail cím
szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Tiszajenő, 2020. május 18.

                                                                                           Gyapjasné Sepsi Erzsébet
                                                                                                             jegyző


Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

 

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.

A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével. 

Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.

 

 


E-ügyintézés

E- ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § 1.ac pontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Vezseny Községi Önkormányzat ezen kötelezettségének a törvényi előírások alapján az ASP-vel lefedett ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhetnek el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Amennyiben az ügy elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét: https://epapir.gov.hu.


Vezsenyi óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás

 

Ajánlattételre felkértek - Letöltés

Bontási jegyzőkönyv - Letöltés

Ajánlattételi felhívás - Letöltés

Közbeszerzési dokumentumok - Letöltés


TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00069 projekt közbeszerzési eljárás

 

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ALAPJÁN KÖTÖTT SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés - Letöltés

 

 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Jegyzőkönyv közbeszerzési eljárásban ajánlatok bontásáról - Letöltés

Ajánlattételre felhívott szereplők:

- Lángi Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 21. 5/27.)
- Gyproc-Bau Kft. (5093 Vezseny, Arany J. u. 10.)
- Maranello 2001 Kft. (5000 Szolnok, Panel út 2.)
- Siptakbau Kft. (2746 Jászkarajenő, Akácfa u. 35.)
- Berényi és Tóth Építőipari és Kereskedelmi Bt. (5000 Szolnok, Selyem u. 9.)

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

"Vállalkozási szerződés a Vezsenyi Általános Iskola energetikai korszerűsítésére a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00069 számú pályázat keretében" tárgyú eljárás Ajánlattételi felhívása és Közbeszerzési dokumentumoknak

Ajánlattételi felhívás letöltése

Közbeszerzési dokumentumok

Közbeszerzési dokumentumok